Master Profesional Mësuesi në Histori

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER PROFESIONAL MËSUESI
HISTORI
SISTEMI ME KOHË TE PLOTË

NrLëndaECTSOrë audit/gjithsejSemestri
Disiplina të Shkencave të Edukimit
1Bazat kulturore të Edukimit860I
2Bazat psikologjike të edukimit890I
2.1 Zhvillimi i të nxënit445I
2.2 Të menduarit kritik445I
3Bazat pedagogjike të edukimit660I
3.1 Metodologji e mësimdhënies3301.5
3.2 Planifikimi dhe zhvillimi i kurrikulave dhe vleresimi3301.5
4Kerkimi ne edukim8603
4.1 Metodat e kërkimit në edukim430I
4.2 Metoda të avancuara të kerkimit sasior dhe cilesor430I
Gjithsej Sem I30
5Metodat e mësimdhënies së historise860II
6Teknologjite e komunikimit në mësimdhënien e historise545II
7Histori e Shtetit Shqiptar 760II
8Histori e arsimit shqiptar545II
9 Etika e Profesionit545II
Gjithsej Sem II30
Formim akademik ne nje disipline shteseIII
10Histori sociale e Europës (shek.XX)645III
Histori e Bashkimit Evropian645III
Qytetërim botëror645III
Antropologji historike e Europës Juglindore645III
Lëndë me zgjedhje (studenti zgjedh 1 lëndë)645III
Gjithsej Sem III30
12Praktikë shkollore në mësimdhënie20200IV
13Shkrim akademik dhe Teza e Diplomës1045IV
Gjithsej Sem IV30
Gjithsej120995

Lëndë me zgjedhje (studenti zgjedh 2 lëndë)
1.Histori e mendimit pedagogjik
2. Elementë të shkencave politike
3.Sistemet Politike në periudhën bashkëkohore
4.Menaxhimi dhe administrimi i arsimit
5. Histori e institucioneve politike në Europë (1945-1989)
6. Trashëgimia kulturore e qytetërimit antik
7. Trashëgimia kulturore mesjetare
8. Humanizmi dhe Rilindja evropiane
9. Trashëgimia kulturore në Shqipëri

Shpërnda lajmin: