Vendimet e Këshillit të Ministrave të miratuara datë 26.12.2018, për arsimin e lartë


Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 766, datë 26.12.2018, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil, për vitin 2019”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 777, datë 26.12.2018, “Për kontrollin antiplagjiaturë të disertacioneve për fitimin e gradave shkencore”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 778, datë 26.12.2018, Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin nr. 288, datë 21.5.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 779, datë 26.12.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr. 269, datë 29.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 780, datë 26.12.2018, “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet publike të arsimit të lartë”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 781, datë 26.12.2018, “Për garantimin e transparencës në institucionet publike të arsimit të lartë”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 782, datë 26.12.2018, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të Bordit të Administrimit, përfaqësues të ministrisë përgjegjëse për arsimin, në institucionet publike të arsimit të lartë”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 783, datë 26.12.2018, “Për vlerësimin e performancës në mësimdhënie të personelit akademik në institucionet e arsimit të lartë, edhe nëpërmjet sondazhit kombëtar të studentëve”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 784, datë 26.12.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr. 903, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”

Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 812, datë 26.12.2018, Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore jashtë shërbimit civil, për vitin 2019″ 

 

Shpërnda lajmin: