Për disa shtesa në strukturën e përshtatur në Vendimin 3 për vitin akademik 2018-2019


Në mbledhjen e datës 22.02.2019, dekanati, miratoi disa shtesa në strukturën e përshtatur me Vendimin nr. 3, date 11.02.2019, për vitin akademik 2018-2019, si vijon:

1. Datat e provimeve të mbartura 26, 27, 28 shkurt do të jenë edhe për studentët e sistemit me kohë të pjesshme.
2. Data për Diplomat si dhe Provimi i Formimit i mbartur, për ciklin e pare dhe ciklin e dytë, sistemi me kohë të plotë, si dhe sistemi me kohë të pjesshme do të jetë 28 Mars, për të gjitha programet e studimit.
3. Per t’u ardhur në ndihmë studentëve që kanë fituar mobiletete në kuadër të Programit Erasmus+, u vendos hapja e një sesioni të veçantë për provimet e semestrit të parë në periudhën 22-26 shkurt 2019.
4. Pranimi i studentëve në provim do të bëhet pas paraqitjes së një dokumenti që vërteton mobilitetin në kuadër të Programit Erasmus+.

Kliko këtu për Vendimin…

Shpërnda lajmin: