Tematikat e konferencës

Fushat e sugjeruara kërkimore:


 • Ndryshimet në territor dhe raporti me standardet evropiane
 • Përdorimi i tokës dhe standardet evropiane
 • Vlerat e përbashkëta evropiane dhe identiteti evropian
 • Qytetaria evropiane dhe implikimet e saj
 • Politika e zgjerimit të BE-së dhe Ballkani Perëndimor
 • Politika e fqinjësisë evropiane dhe Shqipëria
 • Lëvizja e lirë e personave në BE
 • Elementet fiziko-gjeografikë në evolucion dhe nevoja për përditësim të të dhënave
 • Studimet tematike fiziko-gjeografike si hallkë e domosdoshme e proceseve integruese
 • Potencialet e fshehura fizike për zhvillim dhe proceset integruese rajonale dhe evropiane
 • Bashkëpunimi ndërkufitar dhe integrimi rajonal
 • Burimet natyrore në menaxhim të përbashkët në dritën e integrimit të tregjeve
 • Potencialet e përbashkëta natyrore dhe humane
 • Shërbimet ekologjike natyrore si vlerë e përbashkët rajonale dhe evropiane
 • Ndryshimet klimatike si sfidë rajonale, evropiane, dhe globale
 • Veprimi kundër ndryshimeve klimatike nëkuadërtë nismave evropiane dhe botërore
 • Politikat mjedisore kombëtare, rajonale, dhe evropiane
 • Migrimi i popullsisëdhe kontekstet integruese rajonale dhe evropiane
 • Infrastruktura  shteterore  e  te  dhenave  hapesinore dhe integrimi rajonal e europian
 • Ceshtje te Infrastruktures per Informacionin Hapesinor ne Shqiperi ne kuader te inisiatives INSPIRE te BE
 • Informacioni gjeografik dhe integrimi rajonal i shqiptarëve
 • Integrimi i shqiptareve ne rajon dhe Evrope
 • Politikat sociale dhe efektet e tyre ne vendin e origjines dhe të destinacionit të emigrantëve
 • Identiteti dhe tiparet sociale te emigranteve shqiptare ne rajon dhe Europe
 • Nevoja e studimeve sociale dhe faktoret ndikues ne proceset integruese te Shqiperise dhe shqiptareve ne rajon e me gjere
 • Shperndarja gjeografike e popullsise dhe vendbanimeve shqiptare ne rajon dhe europe
 • Vendbanimet dhe territori. Evolucioni i tyre
 • Territoret nderkufitare. Raporte te zhvillimeve te popullsise dhe elementeve sociale.
 • Popullsia dhe territori. Dinamika e zhvilimeve te popullsise
 • Proceset migruese në rajonet ndërkufitare
 • Diversiteti kulturor dhe sfidat e bashkëpunimit rajonal dhe evropian
 • Bashkëpunimi rajonal për zhvillimin e qendrueshëm
 • Nevojat për strategji të përbashkëta zhvillimore
 • Dinamikat e zhvillimit urban në hapësirat rajonale dhe standardet evropiane
 • Dinamikat e zhvillimit rural në hapësirat rajonale dhe standardet evropiane
 • Bashkëpunimi rajonal në menaxhimin e zonave të mbrojtura
 • Përdorimi dhe menaxhimi efektiv i turizmit si sektor i rëndësishëm në nivel evropian
 • Kontribute metodologjike dhe aplikime, nëpërmjet përpunimit të të dhënave gjeohapësinore
 • Edukimi dhe roli i mediave në studimin e rajoneve ndërkufitare
 • Europa e rajoneve
 • Simbolika e kufijve
 • Shoqëria me diversitet në sfidat e integrimit rajonal dhe evropian
Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *