Studentët Bachelor dhe Master i Shkencave që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit

Për studentët që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit në të gjitha programet e studimeve të ciklit të parë ”Bachelor”, programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë “Master i Shkencave “, me formë studimi me kohë të plotë, në institucionet publike të arsimit të lartë. Studentët, të cilët vijnë nga shtresat sociale. sipas percaktimeve në shtojcën 1/3 bashkëlidhur këtij vendimi, paguajnë 50% të tarifës vjetore të shkollimit, në rast se ndjekin ciklin e dytë të studimeve. me formë studimi me kohë të plotë, në institucionet publike të arsimit të lartë” me formë studimi me kohë të plotë, në institucionet publike të arsimit të lartë dhe që vijnë nga këto shtresa sociale kliko këtu…

Shpërnda lajmin: