Rishikimi i notës


 

Studenti ka të drejtën e rishikimit të notës në çdo vit akademik, për deri në tre lëndë nga detyrimet e atij viti. Për rishikim note, studenti provohet vetëm njëherë dhe vetëm në sezonin e riprovimeve duke mbetur në fuqi nota me të cilën studenti vlerësohet në fund. Kërkesa për rishikim note i paraqitet dekanatit/drejtorisë para sezonit të riprovimeve. Studenti i vitit të fundit, ka të drejtë të rishikojë deri në 4 lëndë përfshirë këtu edhe lëndë nga vitet paraardhëse.

Shpërnda lajmin: