Renditja e aplikantëve fitues të raundit të tretë në FHF, viti akademik 2020-2021


Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të raundit të tretë, të ciklit të parë Bachelor, viti akademik 2020-2021, për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore FHF për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në të cilin janë shpallur fitues.

Regjistrimet për fituesit e raundit të tretë fillojnë prej datës 21 – 26 Tetor 2020. Procesi i  regjistrimit është i ndarë në 3 faza 48 – orëshe (kalendari shkarko këtu). Në rastin e mos regjistrimit brenda 48 orëve në programin ku ju jeni shpallur fitues, humbisni të drejtën e regjistrimit në atë program.

Dokumentat e nevojshme për regjistrim janë si më poshtë:

a) Dokumenti i identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja;
b) Fotokopja e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore ose dëftesa e pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave ose një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MASR;
c) Mandati i pagesës së tarifës së regjistrimit (fatura e arkëtimit shkarko këtu) dhe deklaratën shkarko këtu, e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të IAL-së dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësja e sekretarisë.

Ju mirëpresim!

Më poshtë brenda vizës së kuqe do të gjeni ID-të e maturantëve fitues (për fazën e parë) sipas degëve:

Dega Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore   

Renditja raundi 3                                   

Dega Gazetari

Renditja raundi 3            

Dega Gjeografi

Renditja raundi 3       

Dega Gjuhë-Letërsi

Renditja raundi 3          

Dega Histori

Renditja raundi 3        

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *