Renditja e aplikantëve fitues të raundit të parë në FHF, viti akademik 2018-2019

Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të raundit të parë, të ciklit të parë Bachelor, viti akademik 2018-2019, për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore FHF për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në të cilin janë shpallur fitues.

Regjistrimet për fituesit e raundit të parë fillojnë prej datës 30 Gusht deri në 12 Shtator 2018. Procesi i  regjistrimit është i ndarë në 7 faza 48 – orëshe. Në rastin e mos regjistrimit brenda 48 orëve në programin ku ju jeni shpallur fitues, humbisni të drejtën e regjistrimit në atë program.
Dokumentat e nevojshme për regjistrim janë si më poshtë:

a) Dokumenti i identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja;
b) Fotokopja e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore ose të dëftesa e pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MASR;
c) Mandatin e pagesës së tarifës së regjistrimit (fatura e arkëtimit shkarko këtu) dhe deklaratën shkarko këtu, e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të IAL-së dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësja e sekretarisë.

Ju mirëpresim!

Me poshte gjeni ID-të e maturantëve fitues sipas degëve:

Dega Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore

Dega Gazetari

Dega Gjeografi

Dega Gjuhë-Letërsi

Dega Histori

Shpërnda lajmin: