Raundi i trete i regjistrimeve Bachelor, per vitin akademik 2018-2019

Bazuar ne udhezimin ne Ministrise se Arsimit Sportit dhe Rinise nr 18, date 21.05.2018 dhe udhëzimin e Dekanatit nga data 15.10.2018 – 17.10.2018, ora 16:00 ne Sekretarine mesimore te FHF-se, pranohen kerkesat e te gjithe aplikanteve perfshire dhe te raundeve te meparshme, te cilet nuk rezultojne te regjistruar ne ndonje program tjeter studimi.
Ne daten 18.10.2018, FHF-se do te perzgjedhë kandidatet fitues ne baze te kerkesave të depozituara, duke respektuar kriterin e renditjes sipas notes mesatares.
Ne daten 19.10.2018 Sekretaria Mesimore, do te regjistroje kandidatet fitues te shpallur nga njesite baze te FHF-se.

Kuotat e lira per secilen program studimi ne Bachelor:
Arkeologji dhe Trashegimi Kulturore 4
Gazetari dhe Komunikim 14
Gjeografi 7
Gjuhe dhe Letersi 4
Histori 6

Shpërnda lajmin: