Pyetësor për Studentet e IAL-ve Publike mbi tarifimin dhe cilësinë e shërbimeve studentore


Të nderuar studentë, KLSH po auditon performancën “Cilësia dhe tarifimi i shërbimeve studentore pranë IAL-ve publike”. KLSH ka përgatitur këtë pyetësor për të vjelë opinionin tuaj mbi cilësinë e shërbimeve studentore që ofrohen pranë universiteteve publike. Pyetësori përfshin pyetje në lidhje me efektivitetin e shërbimeve dhe plotësimi i tij me përgjegjësi dhe sinqeritet do të ndihmonte grupin e auditimit të KLSH në rritjen e transparencës dhe përmirësimin e performancës në këtë sektor kritik. Ruajtja e konfidencialitetit dhe informacionit të mbledhur është detyrim ligjor për KLSH.

Klikoni këtu për të plotësuar formularin…

Shpërnda lajmin: