Lista e studentëve të regjistruar në vitin e parë, cikli i parë Bachelor, mësuesi, që përfitojnë bursë dhe që përjashtohen nga pagesa e shkollimit si studentë me rezultate të larta


Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave, Nr. 698, datë 21.11.2018, “ Për një shtesë në Vendimin Nr.269, datë 29.03.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit”, Vendimit të Këshillit të Ministrave, Nr. 697, datë 21.11.2018, “Për një shtesë në Vendimin Nr. 903, datë 21.12.2016, “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”.

Lista e studentëve të regjistruar në vitin e parë, në ciklin e parë të studimeve në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, në programet e studimit në fushën e “Mësuesisë” që përfitojnë bursë financiare dhe që përjashtohen nga pagesa e tarifës vjetore të shkollimit për vitin akademik 2018-2019:

  1. Bruna Muhamed Krasnaj, Dega Gjuhë-Letërsi;
  2. Gerla Urim Kotka, Dega Histori;
  3. Hajdine Hysen Kryemadhi, Dega Gjuhë-Letërsi;
  4. Joli Kastriot Lamaj, Dega Gjuhë-Letërsi;
  5. Vasiana Vasillaq Nune, Dega Histori;
  6. Arlinda Tahir Laçi, Dega Gjeografi
  7. Leonora Xhevat Pula, Dega Gjuhë-Letërsi;
  8. Begeza Afrim Gërbi, Dega Gjuhë-Letërsi;
  9. Stefani Edmond Pina, Dega Gjuhë-Letërsi.

Kliko për më shumë informacion… 

Shpërnda lajmin: