Kriteret e pranimit te abstrakteve

Si për artikull ashtu edhe për poster autorët duhet të dorëzojnë një abstrakt.

Rregullat e abstraktit:

Titulli i kumtesës të shkruhet me gërma kapitale. Poshtë tij të shkruhen emri/at e auto/rit/ëve, titulli, institucioni i punës dhe adresa e e-mailit për çdo autor.

Abstrakti duhet të përmbajë 250-300 fjalë, me shkrim Times New Roman 12, me hapësirë 1, justified. Abstrakti duhet të shoqërohet me 5-8 fjalë kyçe në fund.

Abstrakti duhet të jetë në shqip edhe në anglisht.

Abstraktet duhet të dërgohen në formatin word, në attachment, në adresën email: dep.gjeo@fhf.edu.al

Detaje të tjera do të bëhen publike në vijim

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *