Kriteret e përzgjedhjes së fituesve në Master për vitin akademik 2017-2018

Kriteret e përzgjedhjes së fituesve në Master Profesional
Ne mbledhjen e Dekanatit te dt 29.06.2017, u miratuan kriteret e perzgjedhjes se fituesve ne Master Profesional si vijon:
Kane perparesi:
– studentet qe kane perfunduar studimet Bachelor, ne Fakultetin e Historise dhe te Filologjise.
– studentet qe kane perfunduar studimet e Ciklit te pare ne dege homologe te Universiteteve publike.
– studentet qe kane perfunduar studimet e Ciklit te pare ne dege te peraferta te Universitetit te Thanes.
– studentet qe kane perfunduar studimet e Ciklit te pare ne dege te peraferta apo njejta te Universiteteve private te akredituara.
Renditja e secilit fitues behet sipas te gjitha ketyre kritereve duke respektuar noten mesatare.

Kriteret e e perzgjedhjes se fituesve ne Master Profesional Mesuesi
Ne mbledhjen e Dekanatit te dt 29.06.2017, u miratuan kriteret e perzgjedhjes se fituesve ne Master Profesional Mesuesi si vijon:
1. Kane perparesi:
– studentet qe kane perfunduar studimet Bachelor, ne Fakultetin e Historise dhe te Filologjise.
– studentet qe kane perfunduar studimet e Ciklit te pare ne dege homologe te Universiteteve publike dhe private te akredituara.
2. Renditja e secilit fitues behet sipas te gjitha ketyre kritereve duke respektuar noten mesatare.

Kriteret e e perzgjedhjes se fituesve ne Master Shkencor
Ne mbledhjen e Dekanatit te dt 29.06.2017, u miratuan kriteret e perzgjedhjes se fituesve ne Master shkencor si vijon:
1. Te kene dhene nje prej 5 (pese) gjuheve te huaja te BE-se, anglisht, frengjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht, ne nivelin B 1, sipas Vendimit nr 18, dt 13.07.2016, te Senatit akademik te Universitetit te Tiranes.
2. Kane perparesi:
– Studentet qe kane perfunduar studimet Bachelor, ne Fakultetin e Historise dhe te Filologjise.
– Studentet qe kane perfunduar studimet e Ciklit te pare ne dege homologe te Universiteteve publike.
– Studentet qe kane perfunduar studimet e Ciklit te pare ne dege te peraferta te Universitetit te Tiranes.
– Studentet qe kane perfunduar studimet e Ciklit te pare ne dege te peraferta apo njejta te Universiteteve private te akredituara.
3. Renditja e secilit fitues behet sipas te gjitha ketyre kritereve duke respektuar noten mesatare.

Shpërnda lajmin: