Draftet për përcaktimin e kritereve për fitimin e gradës shkencore “Doktor”, Profesor i Asociuar” dhe “Profesor” dhe elemetet e programeve të studimit


Draft Projekt Vendimet e Këshillit të Ministrave për ndryshimet e VKM 112, datë 23.2.2017, “Për përcaktimin e kritereve për fitimin e gradës shkencore “Doktor” dhe të standardeve shtetërore për fitimin e titujve akademik “Profesor i Asociuar” dhe “Profesor” dhe VKM 41, datë 24.1.2018 “Për elementët e programeve të studimit të ofruara nga institucionet e arsimit të lartë”.

Kërkohen mendimet e stafit akademik të fakultetit brenda dites se premte, date 4 tetor 2019, ora 12:00.

Kliko këtu për draftin “Për përcaktimin e kritereve për fitimin e gradës shkencore “Doktor” dhe të standardeve shtetërore për fitimin e titujve akademik “Profesor i Asociuar” dhe “Profesor”

Kliko këtu për draftin “Për elementët e programeve të studimit të ofruara nga institucionet e arsimit të lartë”

Shpërnda lajmin: