Departamenti i Gjeografisë në bashkëpunim me mësuesit e gjeografisë të AMU e AML, do të zhvillojnë workshop-in e dytë me datë 13 tetor 2022


Në vijueshmëri të workshop-it të zhvilluar me datë 03.06.2022, Departamenti i Gjeografisë të FHF, në UT, në bashkëpunim me mësuesit e gjeografisë të AMU e AML, do të zhvillojnë workshop-in e dytë me datë 13 tetor 2022, në ambientet e FHF.

Në këtë workshop do të prezantohen gjetjet nga grupet e punës të krijuara për kërkimin e përcaktimin e peshës së Gjeografisë në IAL-të.
Gjithashtu, do të diskutohet në lidhje me krijimin e Shoqatës së Mësimdhënësve të Gjeografisë.


Shpërnda lajmin: