Departamenti i Arkeologjisë dhe i Trashëgimisë Kulturore kërkon staf akademik me kohë të pjesshme

Departamenti i Arkeologjisë dhe i Trashëgimisë Kulturore kërkon staf akademik me kohë të pjesshme (kategoria lektor dhe asistent lektor) për lëndët si më poshtë:

 • Arkeologjia e Antikitetit të vonë dhe Mesjetës;
 • Historia e Shqipërisë: Lashtësia;
 • Shkrim akademik;
 • Arkeobotanika;
 • Arkeologjia Klasike;
 • Hyrje në Historinë e Antikitetit.

Lëndët: “Arkeologjia e Antikitetit të vonë dhe Mesjetës”; “Historia e Shqipërisë: Lashtësia”; “Shkrim Akademik”.

a) Kritere të përgjithshme:

 1. Të ketë gradën “Doktor” në arkeologji me drejtimin: Arkeologjia e Antikitetit të vonë ose Mesjetës.
 2. Të ketë notë mesatare të studimeve universitare të nivelit të parë Bachelor mbi 8.5 dhe mbi 9 në ciklin e dytë të studimeve në Master Shkencor. Në rastin e diplomave të integruara të nivelit të dytë (DIND) ose të diplomave ekuivalente me të nota mesatare duhet te jete mbi 8.5.
 3. Të zotërojë me dëshmi gjuhën angleze.
 4. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë nga Gjykata.

b) Kritere te veçanta:

 1. Të ketë përvojë në mësimdhënie;
 2. Të ketë kryer studime dhe botime në fushën e Antikitetit të vonë dhe/ose Mesjetës;
 3. Të ketë aftësi për të punuar në grup, të jetë komunikues(e) dhe të ketë aftësi për të punuar nën presionion e kohës;
 4. Të ketë aftësi për të moderuar dhe nxitur diskutimin në seminare me tema historike.

 

Lënda: “Arkeobotanika”

a) Kritere të përgjithshme:

 1. Të jenë diplomuar në Master shkencor ose diplomë ekuivalente me të në Degën Biologji, apo nën-degë të saj;
 2. Të ketë notë mesatare të studimeve universitare të nivelit të parë Bachelor mbi 8.5 dhe mbi 9 në ciklin e dytë të studimeve në Master Shkencor. Në rastin e diplomave të integruara të nivelit të dytë (DIND) ose të diplomave ekuivalente me të nota mesatare duhet te jete mbi 8.5;
 3. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore;
 4. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë nga Gjykata.

b) Kritere te veçanta:

 1. Të ketë kryer studime me natyrë biologjike dhe/apo mjedisore;
 2. Të ketë përvojë në mësimdhënie;
 3. Të ketë aftësi për të punuar në grup, të jetë komunikues(e) dhe të ketë aftësi për të punuar nën presionion e kohës;
 4. Të ketë aftësi për të moderuar dhe nxitur diskutimin në seminare.

Lëndët: “Arkeologjia Klasike”; “Hyrje në Historinë e Antikitetit”

a) Kritere të përgjithshme: 

 1. Të jenë diplomuar në Master shkencor ose diplomë ekuivalente me të në Degën Arkeologji, ose Histori;
 2. Të ketë notë mesatare të studimeve universitare të nivelit të parë Bachelor mbi 8.5 dhe mbi 9 në ciklin e dytë të studimeve në Master Shkencor. Në rastin e diplomave të integruara të nivelit të dytë (DIND) ose të diplomave ekuivalente me të nota mesatare duhet te jete mbi 8.5;
 3. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore;
 4. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë nga Gjykata.

b) Kritere te veçanta:

 1. Të ketë kryer studime në fushën e Arkeologjisë klasike;
 2. Të ketë përvojë në mësimdhënie;
 3. Të ketë aftësi për të punuar në grup, të jetë komunikues(e) dhe të ketë aftësi për të punuar nën presionion e kohës;
 4. Të ketë aftësi për të moderuar dhe nxitur diskutimin në seminare.

Kandidatët konkurrentë duhet të paraqesin këtë dokumentacion:

 1. Kërkesë me shkrim;
 2. Curriculum vitae;
 3. Diplomë e studimeve universitare dhe listë notash (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në universitetet e huaja duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent;
 4. Diplomë e studimeve Master dhe listë notash (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në universitetet e huaja duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent;
 5. Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca, apo seminare, workshope, etj.;
 6. Të paktën dy refenca nga profesorë të fushës përkatëse;
 7. Dëshmi penaliteti;
 8. Dëshmi e zotërimit të gjuhës së huaj (fotokopje e noterizuar);
 9. Kopje të botimeve, artikujve, projekteve shkencore.

Dokumentacioni duhet të dorëzohet pranë Departamentit të Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore.

Përzgjedhja e kandidatëve fitues do të bëhet nëpërmjet konkursit me dosje.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është nga data 19/09/2019 – 29/09/2019

Shpërnda lajmin: