Category Archives: Konferenca Gjeo

Afatet

Data të rëndësishme: Dërgim i abstrakteve: deri në 18 Tetor 2019 Njoftim për pranimin e abstrakteve: deri në 25 Tetor 2019 Ridërgim eventual i abstrakteve: deri në 01 Nëntor 2019 Zhvillimi i Konferencës: 13-14  Dhjetor 2019 Dorëzimi i punimeve të

Informacion mbi sesionet

Harta e vendndodhjes

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë     Adresa: Rr. e Elbasanit, Tiranë * Tel: (+355 4) 22369987 * E-mail: dep.gjeo@fhf.edu.al * https://www.fhf.edu.al

Pjesemarrja e studenteve: sesioni i posterave

Kriteret e pranimit te abstrakteve

Si për artikull ashtu edhe për poster autorët duhet të dorëzojnë një abstrakt. Rregullat e abstraktit: Titulli i kumtesës të shkruhet me gërma kapitale. Poshtë tij të shkruhen emri/at e auto/rit/ëve, titulli, institucioni i punës dhe adresa e e-mailit për

Bordi shkencor dhe bordi organizativ

Bordi Shkencor 1. Prof. dr. Romeo Hanxhari 2. Prof. dr. Ilira Sulo 3. Prof. dr. Sabri Laçi 4. Prof. dr. Sokol Axhemi 5. Prof.As.Jarle Lowe Sorensen 6. Prof. dr. Migena Leskoviku 7. Prof. dr. Pal Nikolli 8. Prof. dr. Skender Sala