Legjislacioni


Ligji i Arsimit të Lartë

Rregullore e Universitetit të Tiranës

Statuti i Universitetit të Tiranës

Vendime të Keshillit të Ministrave, Udhëzime të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Rregullorja për organizimin e programeve të studimit të doktoratave

Rregullore për organizimin dhe funksionimin e këshillave të profesorëve të Universitetit të Tiranës

Kodi i etikës i Universitetit të Tiranës

Rregullore për funksionimin e sistemit informatik në UT

UDHEZIME TË MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTIT PËR PRANIMET NË UNIVERSITETE PËR VITIN AKADEMIK 2016 – 2017

Shpërnda lajmin: