Category Archives: Njoftime

Lista e aplikantëve fitues të raundit të parë

Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të raundit të parë, të ciklit të parë Bachelor, viti akademik 2017-2018, për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore FHF për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në

Pranohen deri nesër, datë 9 Qershor 2017, ora 13.00, dokumentat për studentët e ciklit të parë Bachelor që përjashtohen nga tarifa e shkollës

Lajmërohen të gjithë studentët e ciklit të parë Bachelor që plotësojnë kriteret dhe dokumentacionin ligjor të përjashtimit nga tarifa e shkollimit por që nuk i kanë dorëzuar sepse janë tejkaluar afatet e dorëzimit, t’i paraqesin ato pranë Sekretarisë Mësimore të Fakultetit deri nesër, datë

Studentët Bachelor dhe Master i Shkencave që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit

Për studentët që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit në të gjitha programet e studimeve të ciklit të parë ”Bachelor”, programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë “Master i Shkencave “, me formë

Njoftim për pranim artikujsh në revistën Studime Albanologjike

Revista Studime Albanologjike pranon artikuj shkencorë në një nga këto gjuhë: shqip, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht. Revista Studime Albanologjike ka si përparësi botimin e artikujve studimorë dhe rencensioneve të veprave të reja shkencore me rëndësi që përputhen me fushat e

Shtyhet afati deri në datë 2 Maj 2017, ora 13.00 për paraqitjen e dokumentave për studentët e ciklit të parë Bachelor që përjashtohen nga tarifa e shkollës

Dokumentacioni që duhet të dorëzojnë kategoritë e studentëve të ciklit të parë që të përjashtohen nga tarifa e shkollimit – viti akademik 2016-2017 Bazuar në V.K.M Nr. Nr. 269, datë 29.03.2017, dokumentacioni që duhet të dorëzojnë studentët e ciklit të

Kategoritë e individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë dhe që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit

VKM nr. 269, datë 29.3.2017 PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET E PRANIMIT NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE, QË