Category Archives: Njoftime

KZF – Njoftim për aplikim për kandidat për anëtar (përfaqësues i personelit akademik) të KQV-së

KZF – Njoftim për aplikim për kandidat për anëtar (përfaqësues i studentëve) të KQV-së

Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos të Shkencave të Aplikuara, në Hungari, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos të Shkencave të Aplikuara, në Hungari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018. Llojet

Njoftim për pushimet e festave të Nëntorit

KZF: Për shpalljen e listës së kandidatëve drejtues të njësisë kryesore dhe bazë

Dokumentat që duhet të paraqiten nga studentët për t’u pajisur me bursë për vitin akademik 2017-2018

Certifikata e gjendjes Familjare. (Nuk pranohet certifikata e ndarjes nga trungu familjar, sipas pikes 5.3 te Vendimit KM, Nr.903,dt.21.12.2016, vetem ne rastet kur studenti eshte i martuar dhe akomodohet ne konvikte publike); Vertetimin e ndihmes ekonomike nga njesia e veteqeverisjes