Category Archives: Njoftime

Pranohen deri nesër, datë 9 Qershor 2017, ora 13.00, dokumentat për studentët e ciklit të parë Bachelor që përjashtohen nga tarifa e shkollës

Lajmërohen të gjithë studentët e ciklit të parë Bachelor që plotësojnë kriteret dhe dokumentacionin ligjor të përjashtimit nga tarifa e shkollimit por që nuk i kanë dorëzuar sepse janë tejkaluar afatet e dorëzimit, t’i paraqesin ato pranë Sekretarisë Mësimore të Fakultetit deri nesër, datë

Studentët Bachelor dhe Master i Shkencave që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit

Për studentët që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit në të gjitha programet e studimeve të ciklit të parë ”Bachelor”, programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë “Master i Shkencave “, me formë

Njoftim për pranim artikujsh në revistën Studime Albanologjike

Revista Studime Albanologjike pranon artikuj shkencorë në një nga këto gjuhë: shqip, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht. Revista Studime Albanologjike ka si përparësi botimin e artikujve studimorë dhe rencensioneve të veprave të reja shkencore me rëndësi që përputhen me fushat e

Shtyhet afati deri në datë 2 Maj 2017, ora 13.00 për paraqitjen e dokumentave për studentët e ciklit të parë Bachelor që përjashtohen nga tarifa e shkollës

Dokumentacioni që duhet të dorëzojnë kategoritë e studentëve të ciklit të parë që të përjashtohen nga tarifa e shkollimit – viti akademik 2016-2017 Bazuar në V.K.M Nr. Nr. 269, datë 29.03.2017, dokumentacioni që duhet të dorëzojnë studentët e ciklit të

Kategoritë e individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë dhe që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit

VKM nr. 269, datë 29.3.2017 PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET E PRANIMIT NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE, QË

Për kategoritë sociale që përjashtohen nga tarifa e shkollimit

  Ministria  Arsimit dhe Sportit, (kliko këtu për udhëzimin e MAS për zbatimin e vendimeve të Këshillit të Ministrave) ka përcaktuar kategoritë sociale që do të përjashtohen nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2016-2017.  Përjashtimi i studentëve është në